Bihor, Oradea

Str. Roman Ciorogariu, Nr. 15

+40 745 776 743

Contactați-mă telefonic

avocatmontenegro@gmail.com

Contactați-mă prin email

Trafic si consum de droguri

Trafic si consum de droguri

Legea 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri – REPUBLICARE*)

Legea 143/2000 din 2014.03.06

Status: Acte în vigoare

Versiune de la: 15 aprilie 2022

Intră în vigoare:

3 august 2000 An

Legea 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri – REPUBLICARE*)

Dată act: 26-iul-2000

Emitent: Parlamentul

CAPITOLUL I:Dispoziţii generale

Art. 1

În prezenta lege termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:

a)substanţe aflate sub control naţional – drogurile şi precursorii înscrişi în tabelele-anexă nr. I-IV, care fac parte integrantă din prezenta lege; tabelele pot fi modificate prin înscrierea unei noi plante sau substanţe, prin radierea unei plante sau substanţe ori prin transferarea acestora dintr-un tabel în altul, la propunerea ministrului sănătăţii sau a ministrului afacerilor interne;

b)droguri – plantele şi substanţele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conţin asemenea plante şi substanţe, înscrise în tabelele nr. I-III;

c)droguri de mare risc – drogurile înscrise în tabelele nr. I şi II;

d)droguri de risc – drogurile înscrise în tabelul nr. III;

e)precursori – substanţele utilizate frecvent în fabricarea drogurilor, înscrise în tabelul nr. IV;

f)inhalanţi chimici toxici – substanţele stabilite ca atare prin ordin al ministrului sănătăţii;

g)consum ilicit de droguri – consumul de droguri aflate sub control naţional, fără prescripţie medicală;

h)consumator – persoana care îşi administrează sau permite să i se administreze droguri, în mod ilicit, prin înghiţire, fumat, injectare, prizare, inhalare sau alte căi prin care drogul poate ajunge în organism;

i)consumator dependent – consumatorul care, ca urmare a administrării drogului în mod repetat şi sub necesitate ori nevoie, prezintă consecinţe fizice şi psihice conform criteriilor medicale şi sociale;

j)program integrat de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri-totalitatea serviciilor de sănătate şi a serviciilor de asistenţă psihologică şi socială asigurate în mod integrat şi coordonat persoanelor consumatoare de droguri, prin unităţile medicale, psihologice şi sociale, publice, private şi mixte;

k)circuit integrat de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri-totalitatea programelor integrate de asistenţă asigurate consumatorilor şi consumatorilor dependenţi în vederea ameliorării stării de sănătate în sensul bunăstării fizice, psihice şi sociale a individului;

l)program terapeutic – totalitatea serviciilor şi a măsurilor medicale şi psihologice integrate, individualizate prin evaluare, planificare, monitorizare şi adaptare continuă pentru fiecare consumator dependent, în vederea întreruperii consumului, a înlăturării dependenţei psihice şi/sau fizice şi/sau a reducerii riscurilor asociate consumului;

m)program psihologic şi social – totalitatea serviciilor de evaluare, consiliere şi psihoterapie individuală sau de grup şi a serviciilor şi măsurilor sociale, individualizate prin evaluare, planificare, monitorizare şi adaptare continuă pentru fiecare consumator, în vederea înlăturării dependenţei, reabilitării şi reinserţiei lui sociale;

n)circuit terapeutic – ansamblul de programe terapeutice aplicate consumatorului dependent de droguri în mod complex, multidisciplinar, multisectorial şi continuu, având ca scop ameliorarea stării de sănătate;

o)evaluare – determinarea caracteristicilor psihologice şi sociale ale consumatorului de către centrele de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, în vederea includerii şi supravegherii consumatorului într-un program psihologic şi social de către managerul de caz.

p)program naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor dedroguri – instrument de planificare strategică şi financiară a politicilor publice antidrog, reprezentând ansamblul de acţiuni multianuale care au ca scop dezvoltarea şi consolidarea sistemului naţional integrat de prevenire a consumului de droguri şi serviciilor de asistenţă pentru consumatorii de droguri, implementate de către Agenţia Naţională Antidrog;

q)program de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri – instrument de planificare strategică şi financiară a politicilor publice antidrog, reprezentând ansamblul de acţiuni multianuale care răspund priorităţilor naţionale în domeniu prin asigurarea complementarităţii proiectelor de prevenire a consumului de droguri şi serviciilor de asistenţă pentru consumatorii de droguri, implementate de către societatea civilă.

CAPITOLUL II:Sancţionarea traficului şi a altor operaţiuni ilicite cu substanţe aflate sub control naţional

Art. 2

(1)Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2)Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.

Art. 3

(1)Introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul de droguri de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2)Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

*) Prin Decizia 3/2022, ICCJ stabileşte că:

„În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 143/2000, în situaţia în care o persoană călătoreşte în România cu avionul având asupra sa droguri, acestea se consideră introduse în ţară (cu consecinţa consumării infracţiunii) în momentul în care persoana aflată la bordul aeronavei trece frontiera, intrând astfel în spaţiul aerian cuprins între frontierele de stat, fără ca efectuarea controlului vamal să prezinte relevanţă în privinţa consumării infracţiunii.”

Art. 4

(1)Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2)Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

Art. 5

Punerea la dispoziţie, cu ştiinţă, cu orice titlu, a unei locuinţe sau a unui local ori a oricărui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

Art. 6

(1)Prescrierea drogurilor de mare risc, cu intenţie, de către medic, fără ca aceasta să fie necesară din punct de vedere medical, se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2)Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi eliberarea cu intenţie de droguri de mare risc, pe baza unei reţete medicale prescrise în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau a unei reţete medicale falsificate.

(3)Obţinerea de droguri de mare risc prin folosirea unei reţete medicale prescrise în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau a unei reţete medicale falsificate se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani.

Art. 7

Administrarea de droguri de mare risc unei persoane, în afara condiţiilor legale, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

Art. 8

Furnizarea, în vederea consumului, de inhalanţi chimici toxici unui minor se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.

Art. 9

Finanţarea săvârşirii faptelor prevăzute la art. 2-5 se sancţionează cu pedepsele prevăzute de lege pentru aceste fapte, limitele speciale ale acestora majorându-se cu o treime.

Art. 10

Îndemnul la consumul ilicit de droguri de mare risc, prin orice mijloace, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Art. 11

Dacă faptele prevăzute la art. 2, 6-8 şi 10 au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.

Art. 12

(1)Tentativa la infracţiunile prevăzute la art. 2, 3, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (2)-(3), art. 7 şi 9 se pedepseşte.

(2)Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunilor prevăzute la alin. (1).

Art. 13

(1)Cu privire la infracţiunile cuprinse în prezentul capitol, pe lângă situaţiile prevăzute în Codul penal, constituie circumstanţe agravante următoarele situaţii:

a)persoana care a comis infracţiunea îndeplinea o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice, iar fapta a fost comisă în exercitarea acestei funcţii;

b)fapta a fost comisă de un cadru medical sau de o persoană care are, potrivit legii, atribuţii în lupta împotriva drogurilor;

c)drogurile au fost trimise sau livrate, distribuite sau oferite unui minor, unui bolnav psihic, unei persoane aflate într-un program terapeutic ori s-au efectuat alte asemenea activităţi interzise de lege cu privire la una dintre aceste persoane ori dacă fapta a fost comisă într-o instituţie sau unitate medicală, de învăţământ, militară, loc de detenţie, centre de asistenţă socială, de reeducare sau instituţie medical-educativă, locuri în care elevii, studenţii şi tinerii desfăşoară activităţi educative, sportive, sociale ori în apropierea acestora;

d)folosirea minorilor în săvârşirea faptelor prevăzute la art. 2-10;

e)drogurile au fost amestecate cu alte substanţe care le-au mărit pericolul pentru viaţa şi integritatea persoanelor.

 

(2)În cazul circumstanţei agravante prevăzute la alin. (1) lit. c), referitoare la săvârşirea faptelor într-o instituţie de învăţământ ori în locuri în care elevii, studenţii şi tinerii desfăşoară activităţi educative, sportive, sociale sau în apropierea acestora, la maximul special prevăzut de lege se poate adăuga un spor care nu poate depăşi 5 ani, în cazul închisorii, sau maximul general, în cazul amenzii.

Art. 14

Nu se pedepseşte persoana care a comis una dintre infracţiunile prevăzute la art. 2-9 şi care, mai înainte de a fi începută urmărirea penală, denunţă autorităţilor participarea sa la comiterea infracţiunii, contribuind astfel la identificarea şi tragerea la răspundere penală a autorului sau a celorlalţi participanţi.

Art. 15

Persoana care a comis una dintre infracţiunile prevăzute la art. 2-9, iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit infracţiuni legate de droguri beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.

Art. 16

(1)Drogurile şi alte bunuri care au făcut obiectul infracţiunilor prevăzute la art. 2-9 se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

(2)Se confiscă, de asemenea, banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite prin valorificarea drogurilor şi a altor bunuri prevăzute la alin. (1).

(3)Sumele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate şi banii confiscaţi, conform alin. (1) şi (2), constituie venituri ale bugetului de stat şi se evidenţiază în cont separat în bugetul de stat.

Art. 17

(1)Drogurile ridicate în vederea confiscării se distrug potrivit art. 574 lit. d) din Codul de procedură penală. Păstrarea de contraprobe este obligatorie.

(2)Sunt exceptate de la distrugere:

a)medicamentele utilizabile, care au fost remise farmaciilor sau unităţilor spitaliceşti, după avizul prealabil al Direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii;

b)plantele şi substanţele utilizabile în industria farmaceutică sau în altă industrie, în funcţie de natura acestora, care au fost remise unui operator economic public sau privat, autorizat să le utilizeze ori să le exporte;

c)unele cantităţi corespunzătoare, care vor fi păstrate în scop didactic şi de cercetare ştiinţifică sau au fost remise instituţiilor care deţin câini şi alte animale de depistare a drogurilor, pentru pregătirea şi menţinerea antrenamentului acestora, cu respectarea dispoziţiilor legale.

(3)Distrugerea drogurilor se efectuează periodic, prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate, de către o societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorizată, în prezenţa unei comisii formate din judecătorul delegat cu executarea, câte un reprezentant al Agenţiei Naţionale Antidrog, al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, un specialist din cadrul formaţiunii centrale specializate în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri din Inspectoratul General al Poliţiei Române şi gestionarul camerei de corpuri delicte a aceleiaşi unităţi. În cazul în care distrugerea nu are loc în circumscripţia instanţei de executare, din comisie face parte judecătorul delegat cu executarea de la instanţa corespunzătoare în grad în circumscripţia căreia are loc distrugerea. Un exemplar al procesului-verbal se trimite instanţei de executare.

Art. 18

În cazul în care un consumator este condamnat la pedeapsa închisorii pentru săvârşirea unei alte infracţiuni decât cele prevăzute la art. 4, instanţa poate dispune includerea acestuia într-un program terapeutic derulat în sistemul penitenciar.

CAPITOLUL III:Dispoziţii procedurale

Art. 19

(1)În cazul săvârşirii infracţiunilor prevăzute la art. 4, procurorul dispune, în termen de 24 de ore de la începerea urmăririi penale, evaluarea consumatorului de către centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, în scopul includerii acestuia în circuitul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri.

(2)În funcţie de concluziile raportului de evaluare întocmit de centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, în termen de 5 zile de la primirea acestuia, procurorul dispune, cu acordul consumatorului, includerea acestuia în programul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri.

Art. 20

(1)Dacă, până în momentul pronunţării hotărârii, inculpatul menţionat la art. 19 respectă protocolul programului integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri, instanţa de judecată poate dispune renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, chiar dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 80, respectiv art. 83 din Codul penal.

(2)Nerespectarea, pe durata termenului de supraveghere, a programului integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri atrage în mod corespunzător aplicarea dispoziţiilor art. 88 alin. (1) din Codul penal.

Art. 21

(1)Formaţiunile centrale specializate în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, Ministerul Public şi Direcţia Generală a Vămilor transmit Agenţiei Naţionale Antidrog datele privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, substanţe chimice esenţiale, precursori şi inhalanţi chimici toxici, necesare întocmirii raportului către Guvernul României şi către organisme internaţionale cu privire la evoluţia şi nivelul traficului şi consumului de droguri în România, precum şi cele necesare elaborării de studii, sinteze şi analize pentru fundamentarea politicilor şi strategiilor de răspuns în lupta antidrog.

(2)În acelaşi scop, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale, precum şi alte instituţii publice sau private acreditate să desfăşoare programe şi activităţi de prevenire a consumului ilicit de droguri transmit datele solicitate de Agenţia Naţională Antidrog, în condiţiile legii.

(3)Instituţiile prevăzute la alin. (2) pot primi, la cerere, datele centralizate de către Agenţia Naţională Antidrog privind drogurile, substanţele chimice esenţiale, precursorii şi inhalanţii chimici toxici, inclusiv rapoarte anuale, sinteze şi analize.

CAPITOLUL IV:Măsuri împotriva consumului ilicit de droguri

Art. 22

(1)Consumul de droguri aflate sub control naţional, fără prescripţie medicală, este interzis pe teritoriul României.

(2)Persoana care consumă ilicit droguri aflate sub control naţional poate fi inclusă, cu acordul său, într-un program integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri.

Manifestarea acordului de includere în circuitul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri se face prin semnarea unui document, potrivit regulamentului pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi.

(3)Stabilirea programului psihologic şi social individualizat se face de către centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, pe baza evaluării psihologice şi sociale şi în concordanţă cu rezultatele examinării medicale solicitate unei unităţi medicale, conform criteriilor prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(4)Stabilirea programului terapeutic individualizat se face conform protocoalelor de practică, elaborate de Ministerul Sănătăţii, prin structurile sale specializate şi Colegiul Medicilor din România.

(5)Unităţile medicale în care se desfăşoară programe terapeutice pentru consumatorii dependenţi transmit centrelor de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog datele necesare în vederea menţinerii continuităţii programului integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri, pe baza unui raport medical.

(6)Programul terapeutic şi programul psihologic şi social se desfăşoară integrat, astfel încât consumatorul şi consumatorul dependent să poată beneficia de o asistenţă medicală, psihologică şi socială concomitentă şi continuă, cu respectarea drepturilor omului şi a drepturilor pacientului, potrivit legii.

Art. 23

(1)Programele psihologice şi sociale se elaborează de către Agenţia Naţională Antidrog în colaborare, după caz, cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Justiţiei şi se pot derula în centre autorizate şi/sau acreditate în acest sens, cu regim deschis sau închis, publice, private sau mixte.

(11)Programele naţionale de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri şi programele de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri se elaborează de către Agenţia Naţională Antidrog, în colaborare cu alte instituţii, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, şi se aprobă de către Guvern.

(12)Programele naţionale de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri se implementează, se monitorizează şi se evaluează de către Agenţia Naţională Antidrog, în calitate de coordonator naţional al politicilor publice în domeniu.

(13)Programele de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri se implementează de către entităţi aparţinând societăţii civile cu responsabilităţi în domeniul antidrog, monitorizate şi evaluate de către Agenţia Naţională Antidrog.

(14)Normele tehnice şi metodologice de realizare a programelor de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(15)Programele naţionale de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri şi programele de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne, în limita fondurilor bugetare aprobate Agenţiei Naţionale Antidrog.

(2)Programele terapeutice se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi se desfăşoară în centre stabilite în acest scop, cu regim deschis sau închis, publice, private sau mixte.

(3)Cheltuielile ocazionate de efectuarea evaluării consumatorului şi de derularea programelor psihologice şi sociale sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne, în limita fondurilor aprobate Agenţiei Naţionale Antidrog.

(4)Cheltuielile ocazionate de aplicarea programului terapeutic individualizat pentru persoanele asigurate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate sunt suportate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru afecţiunile ce decurg din consumul de droguri şi prin programele de sănătate ale Ministerului Sănătăţii şi programele de profilaxie ale Agenţiei Naţionale Antidrog.

(5)[textul din Art. 23, alin. (5) din capitolul IV a fost abrogat la 21-dec-2015 de Art. I, punctul 2. din Legea 322/2015]

(6)[textul din Art. 23, alin. (6) din capitolul IV a fost abrogat la 21-dec-2015 de Art. I, punctul 2. din Legea 322/2015]

(7)Ministrul justiţiei şi ministrul sănătăţii vor stabili, prin ordin comun, măsurile medicale şi educative sau programele care vor fi aplicate consumatorilor de droguri în penitenciare.

Art. 24

(1)Datele personale ale consumatorilor dependenţi de consumul de droguri, incluşi în programul integrat de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri, beneficiază de confidenţialitate, conform normelor în vigoare.

(2)Evidenţa centralizată a consumatorilor incluşi în circuitul terapeutic se ţine de Observatorul Român de Droguri şi Toxicomanii din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, în Registrul unic codificat privind consumatorii de droguri, pe baza datelor comunicate de Ministerul Sănătăţii şi de alte instituţii care coordonează programe terapeutice, psihologice şi sociale, precum şi de centrele stabilite, publice sau private.

(3)Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile desemnate, are acces la datele din evidenţa prevăzută la alin. (2).

(4)Persoanei căreia i s-au aplicat măsurile prevăzute la art. 22 şi 23 i se va elibera un certificat nominal sau o legitimaţie în format electronic codificată, în care se vor menţiona: unitatea emitentă, datele de identificare a persoanei în cauză, durata, obiectul şi rezultatul tratamentului, motivul terminării tratamentului, starea sănătăţii persoanei în cauză la începutul şi terminarea tratamentului.

(5)Toate datele referitoare la persoanele supuse programului integrat de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri vor fi distruse după 10 ani de la încetarea supravegherii medicale. În cazul persoanelor supuse de mai multe ori programelor integrate de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri, datele vor fi distruse după 10 ani de la încetarea ultimei perioade de supraveghere medicală.

Art. 25

Orice persoană care are cunoştinţă despre un consumator de droguri poate sesiza una dintre unităţile medicale stabilite de Ministerul Sănătăţii, care va proceda conform legii.

CAPITOLUL V:Dispoziţii finale

Art. 26

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii, cu avizul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei şi al Ministerului Finanţelor Publice, va emite Regulamentul pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.*)

________

*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 17 august 2005, cu modificările ulterioare, care a abrogat Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.

Art. 27

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă dispoziţiile art. 312 din Codul penal**), în ceea ce priveşte produsele sau substanţele stupefiante, precum şi alte dispoziţii contrare.

________

**) Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României a fost abrogată prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

-****-

_____

*) Republicată în temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000 şi a mai fost modificată şi completată prin:

– Legea nr. 169/2002 privind modificarea şi completarea Codului penal, a Codului de procedură penală şi a unor legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 18 aprilie 2002:

– Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 29 ianuarie 2003;

– Legea nr. 522/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.155 din 7 decembrie 2004;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.039 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 425 din 26 iunie 2007;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 15 februarie 2010, aprobată prin Legea nr. 92/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 26 mai 2010;

– Hotărârea Guvernului nr. 575/2010 pentru actualizarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, precum şi a anexei la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 22 Iulie 2010;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2011 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a art. 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 5 decembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 23/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 7 martie 2013;

– Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

ANEXĂ:

1.TABELUL Nr. I

Acetorphine – derivat de tebaină = 3-O-acetyltetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbutyl) -6,14-endoetheno-oripavine

Acetyl-alpha-methylfentanyl = N-[1-(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide

Acetylmethadol = 3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

Alphacetylmethadol = alpha-3-acetoxy-6-dimethylamino-4, 4-diphenylheptane

Alphamethylfentanyl = N-[1(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide

Benzoylmorphine

Beta-hydroxyfentanyl = N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide

Beta-hydroxy-methyl-3-fentanyl = N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide

Brolamfetamine

(DOB) = 2,5-dimethoxy-4-bromoamphetamine

Cathinone = (-)-alpha-aminopropiophenone

Codeine-N-oxide

Desomorphine = dihydrodeoxymorphine

DET = N, N-diethyltryptamine

2,5-dimethoxyamfetamine (DMA) = dl-2,5-dimethoxy-alpha-methylphenylethylamine

DMHP = 3-(1,2-dimethylhepthyl)-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran

DMT = N, N-dimethyltryptamine

2,5-dimethoxy-4-ethylamfetamine (DOET) = dl-2,5-dimethoxy-4-ethyl-alpha-methylphenylethylamine

Dioxaphetyl butyrate = ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate

Eticyclidine (PCE) = N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine

N-ethyl methylenedioxyamfetamine (N-ethyl MDA) = (+/-)-N-ethyl-alpha-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine

Etorphine = tetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbuthyl)-6,14-endoetheno-oripavine

Etryptamine = 3-(2-aminobutyl) indole

Heroin = Diacethylmorphine

N-hydroxy methylenedioxyamfetamine (N-hydroxy-MDA) = (+/-)-N-[alpha-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethyl]hydroxylamine

Ketobemidone = 4-meta-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine

(+)-Lysergide (LSD) = (+) N, N-diethyllysergamide (d-lysergic acid diethylamide)

Methadone intermediar = 4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane

Methcathinone = 2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one

3,4-Methylenedioxymetamfetamine (MDMA) = dl-3,4-methylenedioxy-N, alpha-dimethylphenyl-ethylamine

5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamfetamine (MMDA) = dl-5-methoxy-3,4-methylenedioxy-alpha-methylphenylethylamine

Mescaline = 3,4,5-trimethoxyphenethylamine

Methyl-4 aminorex = (+/-)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline

Methyl-3-fentanyl = N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide

Methyl-3-tiofentanyl = N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

Morphine-N-oxide

MPPP = 1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)

[textul din punctul 1. din anexa 1 a fost abrogat la 08-mai-2014 de Art. I, punctul 3. din Legea 51/2014]

Para-fluorofentanyl = 4′-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide

Parahexyl = 3-hexyl-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran

Paramethoxyamfetamine (PMA) = 4-methoxy-alpha-methylphenylethylamine

PEPAP = 1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)

Psilocine = 3-(2 dimethylaminoethyl)-4-hydroxyindole

Psilocybine = 3-(2 dimethylaminoethyl) indol-4-yl dihydrogen phosphate

Rolicyclidine = 1-(1-phenylcyclohexyl) pyrrolidine

STP, DOM = 2-amino-1-(2,5-dimethoxy-4-methyl) phenylpropane

Tenamfetamine (MDA) = 3,4-methylenedioxyamphetamine

Tenocyclidine (tCp) = 1-[1-(2-thienyl) cyclohexyl]piperidine

Tetrahydrocannabinol Thiofentanyl = N-[1-[2-(2-thienyl) ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

3,4,5-Trimethoxyamfetamine (TMA) = dl-3,4,5-trimethoxy-alpha-methylphenylethylamine

PMMA = {paramethoxymethylamphetamine sau N-methyl-1-(4-methoxyphenil)-2-aminopropane}

4-MTA = P-methylthioamphetamine sau 4 methylthioamphetamine

2C-I = 2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine

2C-T-2 = 2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine

2C-T-7 = 2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine

TMA-2 = 2,4,5-trimethoxyamphetamine

BZP (benzilpiperazină)

CPP (clorofenilpiperazină)

CP 47,497 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metiloctan-2-il) fenol

CP 47,497-C6 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan-2-il) fenol

CP 47,497-C8 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonan-2-il) fenol

CP 47,497-C9 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metildecan-2-il) fenol

DOC (2,5-dimetoxi-4-cloroamfetamina) = 1-(4-clor-2,5-dimetoxi-fenil) propan-2-amina

DOI (2,5-dimetoxi-4-iodoamfetamina) = 1-(2,5-dimetoxi-4-iodofenil)-propan-2-amina

Fluorometcatinona (flefedrona) = 1-(fluorofenil)-2-(metilamino) propan-1-ona

Indanilamfetamina JWH-018 = Naftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il) metanona

4-metilmetcatinona (mefedrona) = 1-(4-metilfenil)-2-metilaminopropan-1-ona

4-metoximetcatinona (metedrona) = 1-(4-metoxifenil)-2-(metilamino) propan-1-ona

Oripavina

Toate speciile din genul Psilocybe

TFMPP (trifluorometilfenilpiperazina)

-ceto-MDMA (metilona) = 2-metilamino-1-(3,4-metilendioxifenil) propan-1-ona

-ceto-MBDB (butilona) = 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(metilamino) butan-1-ona

JWH 250 = 2-(2-metoxifenil)-1-(1-pentilindol-3-il) etanonă

JWH-073 = naftalen-1-il-(1-butilindnol-3-il) metanonă

– sărurile substanţelor din tabel, atunci când existenţa unor astfel de săruri este posibilă;

– produsele condiţionate – comprimate, drajeuri, soluţii, siropuri etc., stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, în compoziţia cărora intră substanţele înscrise în prezentul tabel.

JWH-019 = 1-hexyl-3-(naphthalen-1-oyl) indole

JWH-081 = 4-methoxynaphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl) methanone

JWH-203 = 2-(2-chlorophenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl) ethanone

JWH-210 = 4-ethylnaphthalen-1-yl (1-pentylindol-3-yl) methanone

JWH-122 = (4-methyl-1-naphthyl)-(1-pentylindol-3-yl) methanone

JWH-022 = naphtalen-1-yl[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl] methanone

JWH-200 = (1-(2-morpholin-4-ylethyl) indol-3-yl])-(naphtalen-1-yl) methanone

JWH-251 = 2-(2-methylphenyl)-1(1-pentyl-1H-indol-3-yl) ethanone

AM-2201 = 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl] -(naphtalen-1-yl) methanone

MAM-2201 = 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(4-methyl-naphtalenyl) methanone

UR-144 = (1-pentilydol-3-yl)-(2,2,3,3,-tetremethylcyclopropyl) methanone

XLR-11 = 1-(5-fluoropentyl)-1h-indol-3-yl)-(2,2,3,3,- tetramethylcyclopropyl) methanone

CB-13 = naphthalen-1-yl-(4-pentyloxynaphthalen-1-yl) methanone

RCS-4 = (4-methoxyphenyl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl) methanone

RCS-4 ortho isomer = (2-(4-methoxyphenyl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl) methanone

RCS-4-C4 = (4-methoxyphenyl)-(1-butyl-1H-indol-3-yl) methanone

RCS-4-C4-ortho isomer = (2-(4-methoxyphenyl)-(1-butyl-1H-indol-3-yl) methanone

STS-135 = 1-(5-fluoropenthyl)-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indole-3-carboxamide

AKB48 = 1-pentyl-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indazole-3-carboxiamide

NEB = 2-(ethylamino)-1-phenyl-1-butanone

4-MEC(4-methylethcathinone) = 2-ethylamino-1-(4-methylphenyl)-1-propanone

4-EMC(4-ethylmethcathinone) = 1-(4-ethylmethcathinone) = 1-(4-ethylphenyl)-2- (methylamino)-1-propanone

MABP (Buphedrone) = 2-(methylamino)-1-phenyl-1-butanone

Pentedrone = 2-(methylamino)-1-phenyl-1-pentanone

5-IT (5-2-Aminopropyl)indole) = 2-(1H-indol-5-yl)-1-methyl-ethylamine

5-MeO-DALT(N,N-diallyl-5-methoxytryptamine) = N-allyl-N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl] prop-2-en-1-amine

Ethcathinone = 2-ethylamino-1-phenyl-1-propanone

MBZP = 1-benzyl-4-methylpiperazine

*) În tabelul nr. I, după substanţa MBZP = 1-benzyl-4-methylpiperazine se introduc următoarele substanţe:

U-47700 = 3,4-dichloroN-(2-dimethylamino-cyclohexyl)-N-methyl-benzamide

Butyrfentanyl = N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl] butanamide

Ethylone = 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)propan-1-one

Ethylphenidate = ethyl phenyl(piperidin-2-yl)acetate

Methiopropamine (MPA) = N-methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine

MDMB-CHMICA = methyl N-{[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl}-3-methyl-L-valinate

5F-APINACA (5F-AKB-48) = N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide

AH-7921 = 3,4-dichloro-N-{[1(dimethylamino)cyclohexyl]methyl}benzamide

25B-NBOMe = 2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine

25C-NBOMe = 2-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethan-1-amine

25I-NBOMe = 2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine

Methoxetamine (MXE) = (R/S)-2-(3-Methoxyphenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone

4,4 DMAR = para-methyl-4-methylaminorex

*) La anexă în tabelul nr. I, după substanţa „4,4 DMAR=para-methyl-4-methylaminorex” se introduc următoarele substanţe:

„MT-45 = 1-ciclohexil-4-(1,2-difeniletil)piperazină,

Acriloilfentanil = N-(l-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilamidă”

*) În anexa la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 6 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, în tabelul nr. I, după substanţa „Acriloilfentanil = N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilamidă” se introduc următoarele substanţe:

N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-carboxamidă (furanilfentanil),

N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oxobutan-2-il)-1-(ciclohexilmetil)-1H-indazol-3-carboxamidă (ADB-CHMINACA),

1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carboxamidă(CUMYL-4CN-BINACA),

N-fenil-N-[1-(2-feniletil) piperidin-4-il]ciclopropanecarboxamidă(ciclopropilfentanil) şi

2-metoxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil) piperidin-4-il]acetamidă (metoxiacetilfentanil)

*) În tabelul-anexă nr. I la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 6 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, după substanţa „2-metoxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin4-il]acetamidă(metoxiacetilfentanil)” se introduce următoarea substanţă: N,N-dietil-2-[[4-(1-metiletox) fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etanamină(isotonitazen).

*) În tabelul nr. I, după substanţa „2-metoxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil) piperidin-4-il]acetamidă (metoxiacetilfentanil) ” se introduc următoarele substanţe:

metil 3,3-dimetil-2-{[1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-carbonil] amino}butanoat (MDMB-4en-PINACA),

metil 2-{[1-(4-fluorobutil)-1H-indol-3-carbonil]amino}-3,3-dimetilbutanoat (4F-MDMB-BICA),

AB-FUBINACA (N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide),

5F-AMB-PINACA (Methyl-2-({[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-yl] carbonyl}amino)-3-methylbutanoate),

5F-MDMB-PICA (Methyl-2-([[1-(5-fluoropentyl) indole-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoate),

4F-MDMB-BINACA (Methyl-2-[1-(4-fluorobutyl)-1H-indazole-3-carboxamido]-3,3-dimethylbutanoate),

4-CMC (1-(4-chlorophenyl)-2-(methylamino) propan-1-one),

N-ethylhexedrone (2-(ethylamino)-1-phenylhexan-1-one),

alpha-PHP (1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl) hexan-1-one),

CUMYL-PeGACLONE (2-(1-methyl-1-phenylethyl)-5-pentyl-pyrido[4,3- b]indol-1-one).

2.TABELUL Nr. II

Acetyldihydrocodeine

[textul din punctul 2. din anexa 1 a fost abrogat la 08-mai-2014 de Art. I, punctul 5. din Legea 51/2014]

Alfentanil = N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl) ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperi-dinyl]-N-phenylpropanamide

Allylprodine = 3-allil-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

Alphameprodine = alpha-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

Alphamethadol = alpha-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

Alphamethylthiofentanyl = N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

Alphaprodine = alpha-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

Amfetamine = (+/-)-2-amino-1-phenylpropane

Anileridine = 1-para-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Benzethidine = 1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Benzylmorphine = 3-benzylmorphine

Betacetylmethadol = beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

Betameprodine = beta-3-ethyl-1-methyl-4-propionoxypiperidine

Betamethadol = beta-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

Betaprodine = beta-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

Bezitramine = 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazolinyl)piperidine

Clonitazene = (2-para-chlorbenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole

Coca frunze

Cocaine = methyl ester de benzoylecgonine

Codeine = 3-methylmorphine

Codoxime = dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime

Concentrat de tulpini de mac

Dexamfetamine = (+)-2-amino-1-phenylpropane

Dextromoramide = (+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl]morpholine

Diampromide = N-[2-methylphenethylamino propyl]propionanilide

Dextropropoxyphene = alpha-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate

Diehylthiambutene = 3-diethylamino-1,1-di-(2′-thienyl)-1-butene

Difenoxine = 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid

Dihydrocodeine

Dihydromorphine

Dimenoxadol = 2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate

Dimepheptanol = 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

Dimethylthiambutene = 3-dimethylamino-1,1-di-(2′-thienyl)-1-butene

Dioxaphetyl butyrate = ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate

Diphenoxylate = 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Dipipanone = 4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone

Drotebanol = 3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6 beta, 14 diol

Ecgonine

Ethylmethyltiambutene = 3-ethylmethylamino-1,1-di-(2′-thienyl)-1-butene

Ethylmorphine = 3-ethylmorphine

Etonitazene = 1-diethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole

Etoxeridine = 1-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Fenetylline = dl-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-7-(2-[(1-methyl-2-phenylethyl)amino]ethyl)-1H-purine-2,6-dione

Fentanyl = 1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine

Furethidine = 1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Hidrocodone = dihydrocodeinone Hydromorphinol = 14-hydroxydihydromorphine

Hydromorphone = dihydromorphinone

Hydroxypethidine = 4-meta-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Isomethadone = 6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone

Levamfetamine = 1-alpha-methylphenylethylamine

Levometamfetamine = 1-N-alpha-dimethylphenylethylamine

Levomethorphane = (-)-3-methoxy-N-methylmorphinan

Levomoramide = (-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine

Levophenacylmorphane = (-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan

Levometamfetamine = 1-N-alpha-dimethylphenylethylamine

Levomethorphane = (-)-3-methoxy-N-methylmorphinan

Levomoramide = (-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine

Levophenacylmorphane = (-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan

Levorphanol = (-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

Mecloqualone = 3-(-chlorophenyl)2-methyl-4-(3H)-quinazolinone

Metamfetamine = (+)-2-methylamino-1-phenylpropane

Metamfetamine racemate = (+/-)-N,alpha-dimethylphenethylamine

Methaqualone = 2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone

Methylphenidate = 2-phenyl-2-(2-piperidyl)acetic acid methyl ester

Metazocine = 2′-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan

Methadone = 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone

Methyldesorphine = 6-methyl-delta-6-deoxymorphine

Methyldihydromorphine = 6-methyldihydromorphine

Metopon = 5-methyldihydromorphinone

Moramide intermediate = 2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid

Morpheridine = 1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Morphine şi săruri

Myrophine = myristylbenzylmorphine

Nicocodine = 6-nicitinylcodeine

Nicodicodine = 6-nicotinyldihydrocodeine

Nicomorphine = 3,6-dinicotinylmorphine

Noracymethadol = (+/-)-alpha-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenyl-heptan

Norcodeine = N-demethylcodeine

Norlevorphanol = (-)-3-hidroxymorphinan

Normethadone = 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone

Normorphine = demethylmorphine

Norpipanone = 4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone

N-oxymorhine

Opiu

Oxycodone = 14-hydroxydihydrocodeinone

Oxymorphone = 14-hydroxydihydromorphinone

Pethidine = 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Pethidine intermediar A = 4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine

Pethidine intermediar B = 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Pethidine intermediar C = 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid

Phenadoxone = 6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone

Phenampromide = N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-propionanilide

Phenazocine = 2′-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan

Phencyclidine = 1-(1-phencyclohexyl)piperidine

Phenmetrazine = 3-methyl-2-phenylmorpholine

Phenomorphane = 3-hydroxy-N-phenethylmorphinan

Phenoperidine = 1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Pholcodine = morpholinylethylmorphine

Piminodine = 4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Piritramide = 1-(3-cyano-3,3diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)-piperidine-4-carboxylic acid amide

Proheptazine = 1,3-dimetyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane

Properidine = 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester

Propiram = N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide

Racemethorphane = (+/-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

Racemoramide = (+/-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl] morpholine

Racemorphane = (+/-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

Secobarbital = 5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

Sufentanil = N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)-ethyl]-4-piperidyl] propionanilide

Thebacone = acetyldihydrocodeinone

Thebaine

Tilidine = (+/-)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate

Trimeperidine = 1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

Zipeprol = alpha-(alpha-methoxybenzyl)-4-(beta-methoxyphenethyl)-1-pipenazineethanol

2C-B = 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine

Bromo-dragonfly = 1-(8-Bromobenzodifuran-4-il)-2-aminopropan.

– sărurile substanţelor din tabel, atunci când existenţa unor astfel de săruri este posibilă;

– produsele condiţionate – comprimate, drajeuri, soluţii, siropuri etc., stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, în compoziţia cărora intră substanţele înscrise în prezentul tabel.

4-MMA(4-methylmethamphetamine) = N-methyl-1-(4-methylphenyl)propan-2-amine

5-MA(4-methylamphetamine) = 1-(4-methylphenyl)propan-2-amine

*) În tabelul nr. II, după substanţa „5-MA(4-methylamphetamine) =1-(4- methylphenyl) propan-2-amine” se introduc următoarele substanţe:

Crotonylfentanyl (N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]- 2-butenamide),

Valerylfentanyl (N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl] pentanamide),

3-MeO-PCP (1-[1-(3-methoxyphenyl) cyclohexyl]piperidine),

Diphenidine (1-(1,2-dyphenylethyl) piperidine),

Dihydroetorphine (7-[2-Hydroxypentan-2-yl]-6-methoxy-17-methyl-4,5-epoxy-6,14-ethanomorphinan-3-ol),

Amineptine(7-[(10,1l-dihydro-5H-dibenzo[a,d]-cyclohepten-5-yl) amino]heptanoic acid).

3.TABELUL Nr. III

Allobarbital = 5,5-diallylbarbituric acid

Alprazolam = 8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

Amfepramone = 2-(diethylamino)propiophenone

Amobarbital = 5-ethyl-5-(3-methylbutyl)barbituric acid

Aminorex = 2-amino-5-phenyl-2-oxazoline

Barbital = 5,5-diethylbarbituric acid

Benzfetamine = N-benzyl-N-alpha-dimethylphenethylamine

Bromazepam = 7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Brotizolam = 2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thienol[3,2-f]-s-triazolo [4,3-a][1,4]diazepine

Buprenorphine = 21-cyclopropyl-7-alpha-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine

Butobarbital = 5-butyl-5-ethylbarbituric acid

Butalbital = 5-allyl-5-isobutylbarbituric acid

Cannabis, rezină de cannabis şi ulei de cannabis

Cathine = d-threo-2-amino-1-hydroxy-1-phenylpropane

Cyclobarbital = 5-(1-cyclohexan-1-yl)-5-ethylbarbituric acid

Camazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester)

Chlordiazepoxide = 7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide

Clobazam = 7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine 2,4(3H,5H)-dione

Clonazepam = 5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4- benzodiazepin-2-one

Clorazepate = 7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4- benzodiazepine 3-carboxylic acid

Clotiazepam = 5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one

Cloxazolam = 10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2-d] [1,4] benzodiazepin-6(5H)-one

Delorazepam = 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Diazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Estazolam = 8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepine

Ethchlorvynol = ethyl-2-chlorovinylethinylcarbinol

Ethinamate = 1-ethylcyclohexanolcarbamate

Ethyl loflazepate = ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylate

Etilamfetamine = dl-N-ethyl-alpha-methylphenylethylamine

Fencamfamine = dl-N-ethyl-3-phenylbicyclo(2,2,1)-heptan-2-amine

Fenproporex = dl-3-[(alpha-methylphenylethyl) amino]propionitrile

Fludiazepam = 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Flunitrazepam = 5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Flurazepam = 7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodia-zepin-2-one

Glutethimide = 2-ethyl-2-phenylglutarimide

Halazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Haloxazolam = 10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d] [1,4] benzodiazepin-6(5H)-one

Ketazolam = 11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]-oxazinol[3,2d] [1,4] benzodiazepine-4,7(6H)-dione

Lefetamine = (-)-1-dimethylamino-1,3-diphenylethane

Loprazolam = 6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)methylene]-8-nitro-1H-imi-dazo [1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-one

Lorazepam = 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Lormetazepam = 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Mazindol = 5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo-(2,1-a)-isoindol-5-ol

Medazepam = 7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine

Mefenorex = dl-N-(3-chloropropyl)-alpha-methylphenethylamine

Meprobamate = 2-methyl-2-propyl-1,3-propanediol dicarbamate

Mesocarbe = 3-(alpha-methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl)sydnone imine

Methylphenobarbital = 5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid

Methyprylone = 3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione

Midazolam = 8-chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazol (1,5-a) (1,4) benzodiazepine

Nimetazepam = 1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Nitrazepam = 1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Nordazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Oxazepam = 7-chloro-1,3-dihidro-3-hydroxy-5-phenyl-2-H-1,4-benzodiazepin-2-one

Oxazolam = 10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyloxazolo(3,2-d) (1,4) benzodiazepin-6(5H)-one

Pentazocine = 1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol

Pentobarbital = 5-ethyl-5-(1-methylbutyl) barbituric acid

Pemoline = 2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one

Phendimetrazine = (+)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine

Phenobarbital = 5-ethyl-5-phenylbarbituric acid

Phentermine = alpha-alpha-dimethylphenethylamine

Pinazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Pipradrol = 1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)-methanol

Prazepam = 7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Pyrovalerone = dl-1-(4-methylphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone

Secbutabarbital = 5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid

Temazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Tetrazepam = 7-chloro-5-(cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Triazolam = 8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepine

Vinylbital = 5-(1-methylbuthyl)-5-vinylbarbituric acid

GHB = acide y-hydroxybutyric

ZOLPIDEM = N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazol [1,2=a] pyridin-3-acetamide

Acid ibotenic

Amanita muscaria (L: Fr.) Lam.

Amanita pantherina

Amida acidului lisergic

Toate speciile din genul Argyreia

7-hidroximitragynina

Ibogaina

Ketamina

Muscimol

Mitraginina

Mitragyna speciosa Korth (Kratom)

Nitrit de amil

Nymphaea caerulea Sav.

Turbina corymbosa (L.) Raf., Sin. Rivea corymbosa (L.) Hallier f.

Salvinorin A-F

Salvia divinorum Epling & Jativa

Tabernanthe iboga (L.) Nutt.

2C-C = 4-cloro-2,5-dimetoxi-fenetilamină

[textul din punctul 3. din anexa 1 a fost abrogat la 08-mai-2014 de Art. I, punctul 7. din Legea 51/2014]

Dimetocaină (larocaină) = (3-dietilamino-2,2-dimetilpropil)-4-aminobenzoat

Metilendioxipirovaleronă (MDPV)

alfa-PVP = 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone

Naphyrone = 1-naphthalen-2-yl-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1-one

MDPBP = 1-(3,4-methylendioxyphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone

[textul din punctul 3. din anexa 1 a fost abrogat la 08-mai-2014 de Art. I, punctul 7. din Legea 51/2014]

[textul din punctul 3. din anexa 1 a fost abrogat la 08-mai-2014 de Art. I, punctul 7. din Legea 51/2014]

– sărurile substanţelor din tabel, atunci când existenţa unor astfel de săruri este posibilă;

– produsele condiţionate – comprimate, drajeuri, soluţii, siropuri etc., stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, în compoziţia cărora intră substanţele înscrise în prezentul tabel.

*) În tabelul nr. III, după substanţa „MDPBP=1-(3,4-methylendioxyphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone” se introduce următoarea substanţă:

Phenazepam = 7-Bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

*) În tabelul nr. III, după substanţa „Phenazepam=7-Bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin- 2-one” se introduc următoarele substanţe:

Flualprazolam (8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4] triazolo [4,3-a][1,4]benzodiazepine),

Etizolam (4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-f] [1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4] diazepine),

Clonazolam (6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo [4,3-a][1,4]benzodiazepine),

Diclazepam (7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one),

Flubromazolam (8-bromo-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4] triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine).

4.TABELUL Nr. IV

N-acetylanthranilic acid

Ephedrine

Ergometrine

Ergotamine

Isosafrole

Lysergic acid

3,4-methylenedioxy-phenylpropan-2-one

1-phenyl-2-propanone

Piperonal

Pseudoephedrine

Safrole

Acetic anhydride

Acetone

Anthranilic acid

Ethyl ether

Hydrochlorid acid

Phenylacetic acid

Piperidine

Methylethyl ketone

Potassium permanganate

Sulphuric acid

Toluene

– sărurile substanţelor din tabel, atunci când existenţa unor astfel de săruri este posibilă;

– produsele condiţionate – comprimate, drajeuri, soluţii, siropuri etc., stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, în compoziţia cărora intră substanţele înscrise în prezentul tabel.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 163 din data de 6 martie 2014

Sursa: sintact.ro

Avocat Montenegro Cristina Elena

Avocat Montenegro Cristina Elena

Peste 14 ani experiență în domeniile: bancar, comercial și penal. Cabinetul de Avocatură Montenegro Oradea se remarcă prin colaborările de lungă durată, bazate pe încredere şi profesionalism atât cu persoane fizice cât şi cu persoane juridice.

Avocat Montenegro Cristina Elena

Avocat Montenegro Cristina Elena

Peste 14 ani experiență în domeniile: bancar, comercial și penal. Cabinetul de Avocatură Montenegro Oradea se remarcă prin colaborările de lungă durată, bazate pe încredere şi profesionalism atât cu persoane fizice cât şi cu persoane juridice.

Împărtășește acest articol

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *